обчислювальна техн та авт

Вимоги до оформлення матеріалів наукової статті

1. Текст статті надсилається у електронному вигляді (у форматі doc). Назва файлу повинна включати номер розділу і прізвище першого автора (наприклад, 3_surname.doc). Остання сторінка тексту повинна бути заповнена повністю або майже повністю (не більше 2 – 3 порожніх рядків наприкінці останньої сторінки).

2. Текст необхідно набирати в редакторі Microsoft Word для Windows. Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір – 12, абзацний відступ – 1 см.

3. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковому форматі, використання альбомного формату не допускається.

4. Текст статті форматується з вирівнюванням за обома полями, з міжрядковим інтервалом 1. Верхнє та нижнє поля – 2,5 см, ліве та праве поля – 2 см. Відстані від верхнього та нижнього країв листа до колонтитулів – 1,5 см. Номери сторінок не проставляються.

5. Вхідні дані статті оформлюються таким чином:

– УДК з лівого краю сторінки;

– ініціали та прізвища авторів у центрі сторінки, напівжирний нарис;

– назва організації, кафедри, електронна пошта;

– назва статті: великими літерами, напівжирний нарис, вирівнювання по центру сторінки;

– анотація мовою оригіналу статті з вирівнюванням за обома краями сторінки;

– ключові слова мовою оригіналу (не більше 5 – 6 термінів з вирівнюванням за обома краями сторінки);

– основний текст статті;

– висновки;

– перелік використаної літератури та References;

– анотації та ключові слова двома іншими мовами відповідно;

– відомості про авторів;

– між УДК, перерахуванням авторів, назвою статті, короткою анотацією з ключовими словами мовою оригіналу статті, основною частиною статті, переліком використаної літератури, References, другою та третьою короткими анотаціями з ключовими словами на двох інших мовах інтервал 18 пт.

6. Текст анотації представляється англійською, українською та російською мовами. Анотації українською та російською мовами повинні містити від 500 до 700 знаків тексту. Анотація англійською мовою має бути не менш 2000 знаків. Текст анотації набирається курсивом. У тексті анотації необхідно вказати прізвища авторів і назву статті відповідною мовою (для анотації не мовою оригіналу). Прізвища авторів та назва статті наводяться напівжирним нарисом та курсивом. Текст анотації мовою оригіналу статті розташовується після назви статті, інші частини анотації на двох інших мовах розміщуються наприкінці статті після переліку використаної літератури. Наприкінці тексту анотації перераховуються ключові слова відповідною мовою. У окремому файлі до редакції надається варіант англійської анотації українською або російською мовою.

7. Формули в тексті повинні бути виконані засобами Microsoft Word «Microsoft Equation». Розміри: звичайний – 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; великий символ – 12; дрібний символ – 10.

8. Рисунки, таблиці та надписи до них розміщуються безпосередньо у тексті. При формуванні ілюстрацій необхідно враховувати, що збірник буде видаватися в чорно-білому варіанті.

9. Рисунки, схеми та інші графічні об’єкти повинні бути виконані у будь якому графічному редакторі та згруповані. Рекомендується використовувати графічний редактор Microsoft Visio. Обтікання (положення) рисунку має бути встановлено в режимі «в тексті».

10. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (http://donntu.edu.ua/2015/wp-content/uploads/2015/03/dstu12006.pdf) та містити не менше 10 джерел.

11. На додаток до основного списку використаної літератури повинен бути наведений аналогічний список References. Він приводиться повністю повторюючи перелік використаної літератури, незалежно від того, чи є у ньому іноземні джерела. Посилання оформляються відповідно стандарту Harvard (див. файл Harvard.pdf).

12. Інформація про авторів статті наводиться у такій послідовності у створених двох колонках шириною 4 см і 12 см і відстанню між ними 1 см:

– у першій колонці помістити фото всіх авторів розміром 3,5 х 4 см;

– у другій колонці помістити такі відомості: країна, назва закінченого вищого навчального закладу, наукове звання, вчений ступінь, посада, основне місце роботи, поштова адреса, основний напрямок наукової діяльності.