обчислювальна техн та авт

Загальні вимоги до наукової статті

Під час оформлення статі необхідно використовувати файли:

example_ua.doc

example_eng.doc

example_ru.doc

1. Мова – українська, англійська, російська.

2. Обсяг статті від 7 до 12 сторінок.

3. Структура статті:

– УДК;

– вхідні данні (П.І.Б. авторів, науковий ступінь, вчене звання, організація, місто, e-mail усіх авторів, назва статті);

– коротка анотація мовою статті;

– ключові слова мовою статті;

– основний текст статті з розбивкою на розділи;

– висновки;

– список використаної літератури та References;

– анотації українською або російською та англійською мовами;

– ключові слова українською або російською та англійською мовами;

– відомості про авторів.

4. За структурою матеріал статті повинен бути розбитий на такі розділи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з цього питання; виділення невирішених частин загальної проблеми, вирішенню яких присвячується представлена стаття; формулювання мети дослідження (постановка завдань); викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки та перспективи подальших досліджень.

5. Редакція може додатково запросити супровідний лист від імені керівника організації з рекомендацією щодо публікації роботи в збірнику.

6. У окремому файлі надається інформація щодо авторів статті: П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, основне місце роботи, домашня і робоча адреси, телефон, електронна пошта. Ці дані не будуть опубліковані та потрібні редакційній колегії для оперативного зв’язку з авторами.