1. Аспірантура
  1. Вступ до аспірантури
   1.  Перелік спеціальностей
   2.  План прийому
   3. Правила прийому
  2. Навчання у аспірантурі
   1.  Початок навчання
   2. Атестація та річний звіт
   3. Кандидатські іспити
   4. Випуск із аспірантури
 2. Докторантура
  1. Вступ до докторантури
   1. Перелік спеціальностей
   2. План прийому
   3. Правила прийому
  2. Навчання у докторантурі
   1. Початок навчання у докторантурі
   2. Випуск із докторантури
 3. Довідкова інформація
  1. Контакти
  2. Програми вступних та кандидатських іспитів
  3.  Корисні посилання

Аспірантура Докторантура

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ТРЕТЬОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

УВАГА ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!

Розклад вступних випробувань з іноземної мови

Англійська:

консультація – 5 вересня, 15.30 (ауд. 3.217);

іспит – 6 вересня, 11:00 (ауд. 1.118).

Програма вступного випробування

Німецька:

консультація – 5 вересня, 15.30 (ауд. 3.217);

іспит – 7 вересня, 9:30 (ауд. 1.118).

У  В А  Г А !

РОЗПОЧАТО НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ «ДонНТУ»

(здобуття ступеня доктора філософії)

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється набір до аспірантури

Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
10 Природничі науки 103 Науки про Землю
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека

 

Форми навчання

 • денна (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб);
 • вечірня (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб);
 • заочна (за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Етап вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 15 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 31 серпня 2018 р.
Проведення вступних випробувань 05 вересня – 20 вересня 2018 р.
Рекомендація щодо зарахування до аспірантури 25 вересня 2018 р.
Зарахування до аспірантури 01 жовтня 2018 р.

 

Кількість місць державного замовлення, осіб

Галузь знань Денна форма Вечірня форма
05 Соціальні та поведінкові науки 1
07 Управління та адміністрування 2
12 Інформаційні технології 3
13 Механічна інженерія 3
14 Електрична інженерія 2
15 Автоматизація та приладобудування 1
17 Електроніка та телекомунікації 1
18 Виробництво та технології 1 2
26 Цивільна безпека 2

Вимоги до вступників:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Вступники до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття наукового ступеня доктора філософії подають заяви у паперовій формі. Вони можуть подати одну заяву на одну спеціальність.

 

Для вступу до аспірантури необхідно надати документи за таким переліком:

 • заява вступника;
 • копія паспорта;
 • копія ІПН;
 • копія диплома про вищу совіту із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копія додатку до диплому;
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної абітурієнтом спеціальності;
 • витяги з протоколів засідань кафедри та вченої ради факультету про рекомендацію вступу до аспірантури;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена кандидатом або доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим керівником в разі його вступу до аспірантури;
 • за наявності: рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури відповідного вищого навчального закладу (наукової установи))
 • згода на обробку персональних даних.

Під час подання копій документів вступник пред’являє особисто оригінали документів.

 

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

1) письмового вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

2) письмового вступного іспиту із однієї іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);

3) презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Вага кожного вступного випробування при вирахуванні результатів конкурсу складає:

іспит зі спеціальності – 0,4;

іспит з іноземної мови – 0,4;

презентація дослідницьких пропозицій – 0,2.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом

 

Заяви та документи приймаються у кімнаті 1.210 (пн.-пт, 9.30 -16.00).

Климович Наталія Михайлівна – спеціаліст.

 

Контактна інформація:

050-602-39-80

Следь Олександра Миколаївна – зав. докторантурою, аспірантурою.