Ноосфера і цивілізація

свідоцтвоЗасновник та видавець – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Журнал зареєстрований в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво КВ № 8136 від 17.11.03.

ISSN 2074-4447

В журналі публікуються наукові статті з питань ноосферології, методології та філософії науки, історії філософії і науки, соціальної філософії, філософської антропології, філософії історії, філософії освіти, глобалістики, екології. Розраховано на наукових співробітників, докторантів і аспірантів, викладачів і студентів.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філософських наук (Затверджено постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4, надруковано в бюлетені ВАК України, № 11. – 2009. – С. 13).

Адреса редакції: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, ДВНЗ «ДонНТУ», кафедра філософії.