Crossref Member Badge
обчислювальна техн та авт

Обчислювальна техніка та автоматизація

Crossref Member Badge

ISSN 2075-4272 (print)

Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень у галузі технічних наук.

У збірнику публікуються статті науковців, аспірантів, магістрів вищих навчальних закладів, а також науковців-практиків та інженерів провідних підприємств, які містять результати теоретичних та практичних досліджень й розробок відповідно до тематичних розділів:

1. Автоматизація технологічних процесів.

2. Інформаційні технології та телекомунікації.

3. Інформаційно-вимірювальні системи, електронні та мікропроцесорні прилади.

Матеріали збірника призначено для викладачів, наукових співробітників, інженерно-технічних робітників, аспірантів та студентів, які займаються дослідженням, розробкою та використанням автоматичних, інформаційних і електронних систем.

Збірник започатковано у липні 1998 року.

Періодичність видання: 1 – 2 рази на рік.

Головний редактор: Башков Євген Олександрович, д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія KB № 7376 від 03.06.2003 р.

Збірник включено до переліку друкованих (електронних) періодичних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.).

Мова видання: полімовний (українська, англійська, російська).